Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - společnosti Lukáš Rathouský

se sídlem Nám. Smiřických 39/4, 104 00 Praha 10

IČO – 49399055, zapsané v živnostenském rejstříku

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pohonylife.cz

 

Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Lukáš Rathouský , se sídlem Nám. Smiřických 39/4, 104 00 Praha 10 , identifikační číslo: 4939055, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pohonylife.cz (dále jen „webová stránka“). Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává  závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradu finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty  pro tuto úhradu. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu (vypočítává se dle váhy), vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Firma Lukáš Rathouský si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky pro nákup v internetovém obchodě. V případě opakovaných nákupů si prosím předem ověřte, zda nedošlo k jejich změně.

 

Zboží

Každá z položek nabízených v obchodě je doprovázená popisem základních vlastností, případně detailním popisem a vyobrazením. Veškerá vyobrazení produktů jsou pouze ilustrativní, produkt, jeho barva, vzhled apod. nemusí být shodné s realitou. U zboží je uveden název, cena, kód.

Ceny

Ceny, které jsou zobrazovány v internetovém obchodě, jsou aktuální ceny pro kupujícího. Ceny jsou zveřejňovány na www stránkách internetového obchodu. Tyto ceny odpovídají aktuálním nákupním podmínkám a skladové situaci prodávajícího a rozsahu obchodní spolupráce prodávajícího s kupujícím. Ceny jsou uváděné vždy jak bez DPH tak i včetně DPH v korunách českých.

K ceně jsou dále během procesu objednávky připočteny náklady na zvolenou dopravu a platební variantu stanovené níže v těchto podmínkách. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny a nabídku uváděnou v internetovém obchodě. Ceny a nabídka tak platí do doby jejich následné změny prodávajícím. V případě změny ceny nebo nabídky mezi zasláním objednávky a uzavřením smlouvy se uplatní následující postup. Cena zboží a nabídka je pro obě strany závazná v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Zpráva obsahující potvrzení objednávky prodávajícím bude obsahovat i cenu, za kterou má být zboží dodáno (včetně všech poplatků).

Objednávka  - platnost, stavy, zrušení a odstoupení od smlouvy

Zákazník je před uložením objednávky informován o všech cenách produktů a služeb i o případných poplatcích. Veškeré informace v objednávce jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Uložením objednávky zákazníkem (stisknutím tlačítka Potvrdit) je naplněna skutková podstata uzavření smluvního obchodního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s podmínkami obchodu a zavazuje se objednávku odebrat. Poplatek za zrušení objednávky zákazníkem je 10% z objemu expedované objednávky, pokud se předem písemně dodavatel se zákazníkem nedohodne jinak. Dále je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava k zákazníkovi).

Kupující, soukromá osoba nenakupující zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo podle ust. §53, odstavce 7 občanského zákoníku bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží bez jakékoliv sankce. Toto právo si nelze vykládat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží a nevztahuje se na zákazníky, kteří zboží zakoupili prostřednictvím “osobního odběru” bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali prostřednictvím internetového obchodu či nikoliv. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupující o této skutečnosti prodávajícího písemně informovat (nejlépe emailem) s uvedením čísla faktury nebo objednávky a zašle kupujícímu adresu, kam je třeba na náklady kupujícího zboží zaslat. Kupující označí zásilku viditelně přiděleným číslem, přiloží originální nabývací doklady a dopis o odstoupení od smlouvy. Dále zašle kupující prodávajícímu email na adresu obchod@pohonylife.cz, kde uvede, že odstupuje od kupní smlouvy (číslo faktury/objednávky) a napíše číslo bankovního účtu, na který mu má být vrácena kupní cena. Částka odpovídající kupní ceně bude kupujícímu poukázána v nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení (doručení vráceného zboží na uvedenou adresu). V případě, že kupující využije zákonnou možnost odstoupení od smlouvy, je nutné, aby vrácené zboží bylo nepoškozené a zcela kompletní (včetně záručních listů, příslušenství, návodu a veškeré dokumentace). Zboží musí být zasláno v nepoškozeném původním obalu. Za poškození původního obalu se nepovažuje šetrné otevření způsobem vyznačeným na obalu nebo jinak obvyklým. Vždy, prosíme, použijte při zpětném zaslání zboží balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

Přijetím těchto obchodních podmínek zákazník mimo jiné bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že při odstoupení od smlouvy bude poškozen původní obal zboží, budou na částku vracené kupní ceny zboží, jako oprávněné náklady prodávajícího vynaložené ve spojení s vrácením zboží, započteny náklady náhrady poškozeného obalu v paušální částce 300,-Kč bez DPH. Neposílejte prosíme zboží na dobírku, zboží pro jistotu pojistěte, zašlete jej tak, aby byla jeho cesta zdokumentována (doporučeně, kurýrem, ..).

Vrácení věci není možné v případě, že bylo započato poskytování služeb v rámci objednávky se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, jedná-li se o dodávku zboží upraveného/ smontovaného/ nakonfigurovaného podle přání kupujícího. Pokud zboží není vráceno ve stanovené lhůtě nebo je vráceno poškozené či neúplné, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady.

Kupující je v případě odstoupení od smlouvy vždy povinen uhradit dodavateli náklady vynaložené ve spojení s vrácením zboží, zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodou na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. V případně, že se zboží nepodařilo kupujícímu doručit, bude uschováno v prostorách prodávajícího a kupující bude o této skutečnosti informován. Zboží bude prvních 10 kalendářních dní uschováno zdarma. Nevyzvedne-li si kupující zboží v této lhůtě, počínaje 11. dnem bude prodávajícím kupujícímu účtován za každý den uskladnění poplatek ve výši 100,-Kč bez DPH až do výše kupní ceny zboží. V den, kdy poplatky za uskladnění přesáhnou kupní cenu zboží, je prodávající oprávněn toto zboží prodat a výnosy z prodeje započíst s pohledávkou za uskladnění zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující bere na vědomí, že kupní smlouva se řídí těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. O zrušení objednávky dodavatelem je zákazník informován emailem na adresu, kterou vyplnil v objednávce. V případě, že zákazník neobdrží informaci o přijetí objednávky dodavatelem nejdéle do 7 pracovních dní (záleží na druhu zvolené platby), je tato objednávka považována za zrušenou. V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího, kdy kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude tato částka převedena dodavatelem zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Dodání zboží (celá ČR, zboží na Slovensko = individuálně)

Zboží může být doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě prodávajícího. Doprava zboží probíhá na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zboží je dodáno dopravcem nebo dodavatelem na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce (není-li dohodnuto jinak). Dodávka je doručována dopravcem standardně následující pracovní den po expedici zboží. Expedice zboží probíhá pouze v pracovní dny. Při přebírání dodávky doručené dopravcem zkontrolujte pečlivě údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je poškozená originální polepovací páska na obalu, uveďte tuto skutečnost do poznámky na přepravním listu dopravce, případně máte právo dodávku odmítnout jako celek.

Zákazník je dále povinen po převzetí zásilky následně zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu a případné rozdíly obsahu zásilky oproti dodacímu listu neprodleně oznámit prodávajícímu zasláním emailu o této skutečnosti s identifikací objednávky na adresu obchod@pohonylife.cz. Zásilka se zbožím obsahuje prodejní daňový doklad. Vlastnictví k předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

Druhy plateb, poplatky za dopravu a platbu

K objednávce je připočítáván poplatek podle zvoleného způsobu dopravy a platby. Tato částka bude připočtena k vytvořené objednávce. Přičemž zákazník byl seznámen s poplatky dopravy při pročtení samostatné stránky o dopravě.

Platba faktury za objednávku je závislá na zvoleném způsobu platby při objednání:
Dobírka – platba hotově přepravci ” – zákazník platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.
Platba předem – zálohová faktura” – zákazník platí na účet prodávajícího částku odpovídající ceně objednávky.. Zálohová faktura je také zasílána v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího je zboží expedováno. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet kupujícího nejpozději třetí pracovní den od data jejího vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a zálohová faktura stornována.
“Platba v hotovosti” – registrovaný zákazník může v případě osobního odběru zboží po dohodě s dodavatelem platit v hotovosti u dodavatele.

Doklady
Zákazník obdrží ke každé dodávce zboží, výrobků nebo služeb fakturu a dodací/záruční list. Faktura obsahuje veškeré náležitosti, aby se na ni mohlo pohlížet jako na daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění. Na dodacím listě je uvedeno označení dodaného zboží, jeho množství, popř. jeho sériové číslo. Pokud zákazník neobdrží doklady při odebrání zboží od dopravce, jsou tyto doklady zaslány dodavatelem na adresu zákazníka dodatečně emailem. Na produkty, na které se vztahuje Zák. číslo 22/1997 Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě.

Informace o kupujícím, informace prodávajícího

Informace o prodávajícím jsou uvedeny na www stránkách prodávajícího v sekci Kontakty. Kupující je povinen tyto informace udržovat tak, aby odpovídaly skutečnosti. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu informace o probíhajících akcích v internetovém obchodě obsahující reklamní sdělení, a to i prostřednictvím elektronické pošty. Takto šířená reklama se ve smyslu § 2 odst. (1) písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, nepovažuje za šíření nevyžádané reklamy, resp. reklamy, která vede k výdajům zákazníka nebo zákazníka obtěžuje. Ve smyslu § 7 odst. (1) zákona č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasí zákazník k využití svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího.

Reklamace

Zboží zakoupené v internetovém obchodě www.pohonylife.cz lze reklamovat pouze v souladu s reklamačním řádem společnosti Lukáš Rathouský. V případě, že je k prodávané věci/výrobku přiložen návod, je kupující povinen užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu obsaženými. Za vady způsobené zacházením odporujícím instrukcím obsaženým v manuálu prodávající neodpovídá a neodpovídá rovněž za vady způsobené neodbornými zásahy do výrobků.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosíme neváhejte kontaktovat, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

 
 
 
2011-21 © pohony LIFE